Premis de Meteorologia Eduard Fontserè

Amb la finalitat de promoure i divulgar el coneixement dels fenòmens meteorològics de la Mediterrània occidental, l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, estableix dos premis de meteorologia de caràcter bianual.

1.- Premi internacional Eduard Fontserè dotat amb 6.000 €
2.- Premi local Eduard Fontserè dotat amb 3.000 €

Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè
Per a treballs de recerca (article, resum de tesi doctoral, informe inèdit, etc.) de meteorologia o de climatologia amb aportacions de relleu al coneixement de la meteorologia i de la climatologia de Catalunya i, en general, de la Mediterrània occidental. Poden optar-hi tota mena de treballs d’investigadors de la meteorologia, a títol individual o col·lectiu, que s’ajustin a aquestes
BASES:

1. Presentació
1.1 Els treballs, amb un límit d’extensió de 25 pàgines, que concorrin a aquest premi, s’hi presentaran en dos exemplars: un d’imprès i un d’informàtic.
1.2. Si no són inèdits, s’hauran d’haver publicat dintre els dos últims anys a comptar de la data de la convocatòria del premi.
1.3 Acompanyant els treballs també s’han de presentar les dades personals i un resum del “curriculum vitae” de l’autor o dels autors (no poden excedir 1 full).
1.4 Idioma: Català, anglès, castellà, francès.

2. Termini i tramesa
Fins el 15 de setembre de 2.007
Aquests dos exemplars s’enviaran com segueix:
– l’imprès, per correu postal a:
ACAM
Ap. 203
08940 Cornellà de Llobregat.
– l’informàtic, per correu electrònic a: acam@acam.cat

3. Jurat i veredicte
3.1 El jurat serà constituït pel president de l’ACAM, que l’encapçalarà, i per sis membres més: dos de proposats pel SMC, dos més per la junta de l’ACAM, i els dos restants per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. El jurat podrà sol·licitar assessorament extern sobre l’interès dels treballs presentats.
3.2 El veredicte del jurat serà inapel·lable. L’ACAM el farà públic deu dies abans de les Jornades Eduard Fontserè del 2007 i el SMC el lliurarà durant l’acte de clausura d’aquestes Jornades.
3.3 Si, a parer del jurat, cap treball no ateny el mínim rigor exigible, el premi es podrà declarar desert. En aquest cas, l'ACAM es reserva el dret d'encarregar un treball sobre meteorologia pel mateix import.

4. Propietat del treball
4.1 El treball guanyador serà propietat de l’autor, que en cedirà, a perpetuïtat, els drets de difusió a l’ACAM, tant en la llengua presentada com en traducció catalana, anglesa i castellana.
4.2 Els autors del treball guanyador el presentaran a la convocatòria senar immediatament següent de les Jornades Eduard Fontserè.

5. Qüestions restants
Per a qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, els concursants se sotmetran a la decisió de l’ACAM.

Premi Local de Meteorologia Eduard Fontserè
Per a treballs de recerca, fets a Catalunya o a l’estat espanyol, sobre meteorologia o climatologia de Catalunya o dels Països Catalans (comunitats autònomes de Catalunya, Illes Balears i València; però també Andorra, Catalunya Nord i la Franja de Ponent).
Poden optar-hi tota mena de treballs d’aficionats, estudiants, instituts i, en general, investigadors de la meteorologia, a títol individual o col·lectiu, que s’ajustin a aquestes
BASES:

1. Presentació
1.1 Els treballs, amb un límit d’extensió de 25 pàgines, que concorrin a aquest premi, s’hi presentaran en dos exemplars: un d’imprès i un d’informàtic.
1.2. Si no són inèdits, s’hauran d’haver publicat dintre els dos últims anys a comptar de la data de la convocatòria del premi.
1.3 Acompanyant els treballs també s’han de presentar les dades personals i un resum del “curriculum vitae” de l’autor o dels autors (no poden excedir 1 full).
1.4 Idioma: Català, castellà.

2. Termini i tramesa
Fins el 15 de setembre de 2.007
Aquests dos exemplars s’enviaran com segueix:
– l’imprès, per correu postal a:
ACAM
Ap. 203
08940 Cornellà de Llobregat.
– l’informàtic, per correu electrònic a: acam@acam.cat

3. Jurat i veredicte
3.1 El jurat serà constituït pel president de l’ACAM, que l’encapçalarà, i per sis membres més: dos de proposats pel SMC, dos més per la junta de l’ACAM, i els dos restants per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. El jurat podrà sol·licitar assessorament extern sobre l’interès dels treballs presentats.
3.2 El veredicte del jurat serà inapel·lable. L’ACAM el farà públic deu dies abans de les Jornades Eduard Fontserè del 2007 i el SMC el lliurarà durant l’acte de clausura d’aquestes Jornades.
3.3 Si, a parer del jurat, cap treball no ateny el mínim rigor exigible, el premi es podrà declarar desert. En aquest cas, l'ACAM es reserva el dret d'encarregar un treball sobre meteorologia pel mateix import.

4. Propietat del treball
4.1 El treball guanyador serà propietat de l’autor, que en cedirà, a perpetuïtat, els drets de difusió a l’ACAM, tant en la llengua presentada com en traducció catalana, anglesa i castellana.
4.2 Els autors del treball guanyador el presentaran a la convocatòria senar immediatament següent de les Jornades Eduard Fontserè.

5. Qüestions restants
Per a qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, els concursants se sotmetran a la decisió de l’ACAM.